RIIGI SILMIS: Lapsevanema vastutus ja riigi kohustus

Vajadus perekonna, kogukonna ja keskkonna toetusele on vajalik ning oluline tema arengu aspektist igale lapse. Lapse, perekonna ja riigi vaheliste suhete kolmnurk on kui püramiid, mis püsib juhul kui pooled seisavad võrdsetel alustel ja on tugevad. Lapse positsioon ühiskonnas seotud tugevalt lastevanematega ja perekonnaga ning perekonna austamise küsimustega laiemalt. Tugev perekond, annab omakorda panuse tugeva ühiskonna heaks. Seega on vastutus lapse kasvatamise ja hoolitsemise eest vastastikune suhe s.o. lapsevanema vastutus ja riigi kohustus.

Riigi vaieldamatult tähtsaim ülesanne ja kohus on aidata kaasa lapse heaolu võimaluste arenguks tugeva pere, lapsevanemate kaudu. Lapse õiguste komitee on rõhutanud vajadust valmistada vanemaid ette nende kohustuste täitmiseks ning ergutanud strateegia loomist, mille eesmärk on tõsta teadlikkust lastest ja heaolust perekonnas – näiteks on loodud koolitusprogramme lastekasvatamiseks, praeguste ja tulevaste lastevanemate nõustamine, uuenduslikud meetodid, et anda lastevanematele teadmisi lapse arengu ja tema arenevate võimete kohta, samuti lapse ellujäämiseks ja arenguks vajalikke oskusi. Teisisõnu on riigil selge kohustus edendada lapse ja vanema positiivseid suhteid ning kasvatada teadmistebaasi peredes, et aidata kindlustada lapse maksimaalne areng tema võimete piires.

Erinevate Euroopa riikide sotsiaal- ja perepoliitikat võrrelnud uurimuses väidetakse, et mitmed kogu elanikkonnale suunatud teenused ja programmid jõuavad märksa rohkem peredeni kui programmid, mille sihtrühmaks on ainult “spetsiaalselt valitud abivajavad” pered. Seega laiahaardeline perepoliitika kujundamise strateegia, milles teenused, programmid ning hüved hõlmavad kogu elanikkonda, on enamasti osutunud edukaks ja lapse eest hoolitsemise kõige tõhusamaks vormiks.

Teadlikkust tõstvad kampaaniad on muutuvates ühiskondades oluline vahend, millega luua “ühine hoiak” laste suhtes ning tugevdada lastekasvatamise põhitõed. Selline ühine hoiak, mis põhineb ühistele väärtustel, on tähtis ka riigiasutuste, kogukonna ning vanemate vahelise koostööõhkkonna loomisel. See omakorda paneb aluse poliitikale, mis ei keskendu ainult lapse “ülevalpidamisele”, vaid ka tema kaitsmisele ning õigusele osaleda oma õiguste /inimõiguste/ rakendamisel.

Alar Tamm
Lastekaitse Liidu juhataja