Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Nimi
Mittetulundusühingu nimi on Perekoolitusühing Sina ja Mina, edaspidi MTÜ Sina ja Mina.
1.2. Asukoht
MTÜ Sina ja Mina asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. Staatus
MTÜ Sina ja Mina on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. MTÜ Sina ja Mina juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.
1.4. Majandusaasta
MTÜ Sina ja Mina majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. 

2. MTÜ Sina ja Mina eesmärk
2.1. MTÜ Sina ja Mina eesmärkideks on:

 • Aidata luua tingimused, et lastest kasvaksid iseseisvad, vastutusvõimelised ja loovad ühiskonnaliikmed.
 • Suurendada lastevanemate ja lastega tegelejate teadlikkust asendamaks autoritaarsed kasvatusvõtted demokraatlikega ja seeläbi aidata kaasa vägivalla vähenemisele ühiskonnas.
 • Tõsta peresuhete kvaliteeti ja ennetada laste vaimse tervise probleemide teket ning laste tänavale sattumist.
 • Väärtustada lapsevanemate ja lastega töötajate rolli ja tööd.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks MTÜ Sina ja Mina:

 • Korraldab lapsevanematele ja ka teistele lastega kokkupuutuvatele inimestele (lapsehoidjad, treenerid, kasvatajad, õpetajad ja juhendajad), samuti lastele nii vabahariduslikku kui ka tööalast koolitust, lühi- ja pikaajalisi kursusi, seminare, konverentse, laagreid, õppereise ja muid ettevõtmisi.
 • Toetab koolituse läbinuid õpitu omandamisel ja kasutusele võtmisel läbi klubilise tegevuse, interneti foorumi, küsimustele vastamise.
 • Korraldab treenerite väljaõpet, samuti jätkukoolitust ning treenerite koostööd ja infovahetust.
 • Nõustab lapsevanemaid, lapsi ja teisi lastega kokkupuutuvaid inimesi.
 • Asutab oma koole ja klubisid ning osaleb ühisettevõtetes.
 • Kaasab oma tegevusse kõiki huvilisi.
 • Toodab ja avaldab ning teeb kättesaadavaks õppe- ja koolitusmaterjale ja muid trükiseid, audio-ja videokandjaid ja kasutab massiteabevahendeid oma tegevuse tutvustamiseks, teadmiste levitamiseks.
 • Loob oma tegevuse eesmärkidest tulenevalt lepingulisi suhteid analoogsete ühingute, organisatsioonide ja haridusasutustega nii kodu- kui välismaal.
 • Omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara.
 • Omab arveldusarveid pankades, teostab finantsoperatsioone krediidiasutustest ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu- kui välismaal.
 • Võtab vastu annetusi, toetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi.
 • Astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks, millel on MTÜ-ga Sina ja Mina ühised eesmärgid.

3. MTÜ Sina ja Mina tegevuse põhimõtted.
3.1. MTÜ Sina ja Mina põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, vaid tema tegevuse põhimõteteks on:

 • liikmete hääleõiguse võrdsus,
 • liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus,
 • liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees,
 • liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda,
 • liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.

3.2. MTÜ Sina ja Mina võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
3.3. MTÜ Sina ja Mina vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab oma ühingu kohustuste täitmise eest varalise osaluse piires.
3.4. MTÜ Sina ja Mina on asutatud määramata ajaks.

4. Liikmeskond
4.1. Asutajaliige
MTÜ Sina ja Mina asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. MTÜ Sina ja Mina liige.
MTÜ Sina ja Mina liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.
4.3 MTÜ Sina ja Mina toetajaliige
MTÜ Sina ja Mina toetajaliikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu põhikirja, ja kes toetavad ühingu eesmärke ning arengut ja aitavad kaasa nende saavutamisele läbi oma tegevuse. Toetajaliige ei oma ühingu liikme õigusi. Toetajaliikmetel on õigus saada infot ühingu tegevusest ja osavõtu võimalustest.
4.4. MTÜ Sina ja Mina liikmemaks
MTÜ Sina ja Mina liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab asutamis- või üldkoosolek.
4.5. MTÜ Sina ja Mina liikmete õigused.
MTÜ Sina ja Mina liikmetel on õigus:

 • osaleda MTÜ Sina ja Mina poolt korraldatavatel üritustel,
 • esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi MTÜ tegevust puudutavates küsimustes,
 • valida ja olla valitud MTÜ Sina ja Mina organitesse,
 • algatada kooskõlastatult MTÜ Sina ja Mina juhatusega ühingu programme. Programm on konkreetne tegevusala, millega aidatakse kaasa MTÜ Sina ja Mina põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

4.6. MTÜ Sina ja Mina liikmeks astumine. MTÜ Sina ja Mina liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.7. MTÜ Sina ja Mina liige on kohustatud:

 • täitma põhikirja nõudeid ja MTÜ Sina ja Mina juhtorganite seaduspäraseid otsuseid,
 • õigeaegselt tasuma makseid MTÜ Sina ja Mina juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal,
 • teatama MTÜ Sina ja Mina juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist.

4.8. Väljaastumine ja väljaarvamine.
Kõik MTÜ Sina ja Mina liikmed võivad MTÜst välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
Juhatus võib MTÜst Sina ja Mina välja arvata liikme:

 • Kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja sisekorra reeglitele.
 • Kes kahjustab MTÜ Sina ja Mina mainet.
 • Kes ei ole juhatuse näidatud kuupäevaks tasunud MTÜ liikmemaksu.
 • Kes ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul või MTÜ poolt korraldatud üritusel.
 • Kes astub MTÜ-ga samalaadset tegevust arendava MTÜ liikmeks.

MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest. Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest. 
 
5. Juhtimine
5.1. Korraline üldkoosolek
MTÜ Sina ja Mina kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades MTÜ liikmetele üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva. MTÜ korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jookul. Üldkoosolek:

 • Määrab juhatuse liikmed ametisse 3 aastaks.
 • Valib revisjonikomisjoni või revidendi, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest.
 • Otsustab liitumis- ja aastamaksu.
 • Kuulab juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) aruanded.
 • Kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust ja jooksva majandusaasta eelarve.
 • Otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise.
 • Otsustab MTÜ Sina ja Mina tegevuse lõpetamise.

5.2. Erakorraline üldkoosolek
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.
5.3. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorrale
Kui MTÜ liige soovib mingi küsimuse arutamisele võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitte hiljem kui kuu enne üldkoosoleku toimumise aega.
5.4. Hääleõigus
MTÜ Sina ja Mina üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõigusega liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab lihtkirjaliku volitusega esindaja.
5.5. Hääletamine
Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta kui kohal on üle poole MTÜ liikmetest. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga üldkoosoleku juhataja hääl. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja. 

6. Juhatus
6.1. Juhatuse pädevus
Juhatus on üldkoosolekute ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse. Juhatus:

 • Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
 • Korraldab liikmemaksu kogumise.
 • Võib tööle võtta vajalike isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees.
 • Valmistab üldkoosolekule ette lõppenud majandusaasta aruande ja jooksva tegevuse majandusaasta eelarve.
 • Kehtestab MTÜ sisekorrareeglid.
 • Esitab revidendile üks kuu enne korralise üldkoosoleku toimumist tegevuse aruande ja muud revideerimisega seotud dokumendid.
 • Teatab juhatuse koosoleku toimumisest revidendile.

6.2. Juhatuse valimine
MTÜ üldkoosolek valib kolmeks aastaks juhatuse, kes valib oma hulgast juhatuse esimehe. Juhatuses peab olema üks (juhataja) kuni viis liiget ühingu liikmete hulgast. Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.
6.3. Juhatuse koosolek
Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poolte juhatuse liikmeist ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu juhatuse liikmete häälteenamusega. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning MTÜ Sina ja Mina liikmeid.
6.4. Juhatuse liikme esindusõigus.
MTÜ Sina ja Mina nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel, kui sisekorrareeglites pole sätestatud teisiti. 
 
7. Majandustegevus
7.1 MTÜ Sina ja Mina vara tekib liikmete liikmemaksudest, vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ja toetustest, koolitustasudest, trükiste müügist, tasulistest üritustest ja muudest tuludest, mis pole seadusega vastuolus ja on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

8. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine

8.1. Põhikirja muutmine ja täiendamine
Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel MTÜ Sina ja Mina üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.
8.2. Tegevuse lõpetamine
MTÜ Sina ja Mina ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras. Otsus MTÜ Sina ja Mina tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolhäälte korral. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Varade jaotamine
Peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning annab järelejäänud vara üle valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.